> Beheer buitenruimte

Bermbeheer in Lochem.

Met de strategienota voor grondstoffen, buitenruimte, sociale activering en bewonersparticipatie zijn we sinds 2015 een nieuwe weg ingeslagen. Gebleken is dat we ons hiermee goed kunnen richten op dringende maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en circulaire economie. Circulus-Berkel heeft voor deze transitie een goede uitgangspositie. Dat geldt ook voor onze groeiende dienstverlening in de openbare ruimte.

De ontwikkeling van een circulaire economie is echter complex, waarin bestaande structuren en werkwijzen niet blijken te volstaan. Een geïntegreerde uitvoering van taken vanuit verschillende disciplines leidt tot betere resultaten, zo blijkt ook uit 2017. Maar het integreren van activiteiten en het zoeken naar de juiste vorm van samenwerking is een proces dat veel tijd in beslag neemt en flexibiliteit vraagt van alle betrokkenen, zowel in- als extern.

Groei dienstverlening

De dienstverlening in de buitenruimte is het afgelopen jaar uitgebreid. Dat geldt zowel voor de omvang van de dienstverlening als het type activiteiten; een uitbreiding die we vooral in Lochem en Doesburg hebben gerealiseerd. De dienstverlening groeide met rioolbeheer en civieltechnische projecten, planning en monitoring. De medewerkers van het ingenieursbureau worden vooralsnog gedetacheerd vanuit de gemeente. Eind 2018 vindt de evaluatie plaats en wordt besloten hoe we hieraan definitief vorm geven.

Verder werden specialistische projecten aan het ecologisch (berm)-beheer toegevoegd waaronder ecologisch oeverbeheer en een pilot met schapenbegrazing in Doesburg. Daarnaast bestrijden we de eikenprocessierups nu ook in het buitengebied van de gemeente Lochem, die landelijk in toenemende mate overlast veroorzaakt. 

Nieuw onderkomen

Op 1 januari 2017 is het ingenieursbureau van de gemeente Lochem aan onze organisatie toegevoegd. Mijlpaal was de sleuteloverdracht  in juni 2017 van het nieuwe kantoor en de stalling voor de unit Buitenruimte op het Lochemse bedrijventerrein Aalsvoort-West. Daar zijn het ingenieursbureau, de collega’s uitvoering en het wagenpark nu ondergebracht. Gekozen is voor een duurzaam, kostenbewust en efficiënt concept, zonder gasaansluiting. De daken van de stalling staan ter beschikking voor de opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen, bestemd voor lokale energievoorziening. De unit heeft daarmee een volwaardig onderkomen gekregen van waaruit de dienstverlening goed georganiseerd en uitgevoerd kan worden.

Sociale werkgelegenheid

De unit Buitenruimte biedt in Lochem ruim 25 plekken voor medewerkers uit de voormalige WSW en de Participatiewet. Hieronder vallen

 

Onder intensieve begeleiding voeren de medewerkers een afgesproken periode – met behoud van uitkering – laagdrempelige werkzaamheden uit, zowel in de buitenruimte als voor woningcorporaties, de gemeenten, verenigingen, bedrijven en particulieren.

Centraal staan het opdoen van (hernieuwde) werkervaring, het ontwikkelen van werkritme en de dagelijkse omgang met collega’s. Daarmee nemen de kansen toe op uitstroom naar een reguliere arbeidsplaats.

In Doesburg coördineren we sinds 2016 de maaiwerkzaamheden en dragen we zorg voor duurzame onkruidbeheersing op verhardingen. In 2017 droeg de gemeente ook het machinaal vegen over aan Circulus-Berkel. Dit werk wordt uitgevoerd door drie teams van zes medewerkers vanuit de Participatiewet en de voormalige WSW, gedetacheerd door Scalabor (voorheen Presikhaaf Bedrijven). Het uitgebreide pakket aan beheer- en onderhoudstaken in de gemeente Lochem maakt een efficiënte realisatie van nieuwe taken ook in andere gemeenten zoals Doesburg mogelijk.

Het begeleidingstraject voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werd geoptimaliseerd met de aanstelling van twee job coaches, een voor Doesburg en een die in 2018 in Lochem deelnemers kan coachen en begeleiden.

Samenwerking partners

Met de overdracht van het BOB aan Circulus-Berkel in 2016, hebben wij de uitvoering van burgerparticipatietaken in de openbare ruimte opgedragen aan partner SWL. In 2017 werd intensief met SWL samengewerkt bij onder meer bewonersoverleg en (buurt)adoptie van openbaar groen, rotondes en buurtvoorzieningen.

De samenwerking met Het Groenbedrijf in Deventer is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Er is een start gemaakt met een operationele samenwerking in een proefgebied; werkzaamheden van Het Groenbedrijf en de unit BuitenRuimte worden gezamenlijk gepland en in de uitvoering afgestemd. Zo wordt er eerst gemaaid en – voor een optimaal eindresultaat – vervolgens geveegd.

Het is een opmaat voor de toekomstige samenwerking zodra het nieuwe, gezamenlijke Clean Tech Center in Deventer is gerealiseerd; ook Het Groenbedrijf zal er worden gehuisvest. Buitenruimte- en grondstoffenbeheer zullen daar in elkaar vervlochten raken, want de behoefte neemt toe om ook materialen uit de buitenruimte opnieuw te gebruiken. Duurzame producten en diensten dienen zich vanuit samenwerking aan. Zo kunnen van maaisel bijvoorbeeld papier en verkeersborden worden gemaakt, of worden gefermenteerd tot compost volgens de methode Bokashi.

In Apeldoorn is in 2017 een start gemaakt met een nieuwe resultaatovereenkomst waarin ook globale afspraken staan over taken in de buitenruimte. Een highlight vormde de inzet (dag en nacht) van het team reiniging tijdens het evenement Serious Request. Met reinigingspartner Van Gerrevink  zorgde Circulus-Berkel voor het schoonmaken van de omgeving van het glazen huis. In totaal 400 afvalbakken stelden de bezoekers in staat om hun afval gescheiden aan te bieden.

Kwaliteit dienstverlening

Het afgelopen jaar is een plan opgesteld om de verwerking van klachten en meldingen via ons callcenter verder te  optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening in lijn te brengen met de verwachtingen van gemeenten. Als gevolg daarvan is het callcenter medio 2017 omgevormd tot een klantcontactcentrum (KCC) en zijn wij als een van de eerste overheidsdienstverleners in de regio actief geworden op WhatsApp. Verder wordt een plan opgesteld om een gebruiksvriendelijke, digitale verwerking van meldingen over de openbare ruimte in te richten en daarbij ook de interne werkprocessen te betrekken die een melding met zich meebrengen (verwerking en terugkoppeling). Naar verwachting zal dit plan in het voorjaar van 2018 worden afgerond waarna tot uitvoering zal worden overgaan.

Toekomst

In juni 2017 is een werkconferentie gehouden voor onze bestuurders, ambtenaren, raadsleden en zakelijke partners om onze strategie met hen te delen en daarop feedback te krijgen. Ook vormde de bijeenkomst een waardevolle gelegenheid om samen op verschillende werkvelden te bepalen wat de wensen van belanghebbenden zijn en hoe Circulus-Berkel daar een bijdrage aan kan leveren. Een verslag hiervan vindt u hier.

Deze stakeholdersdialoog kreeg in december 2017 een kleinschalig vervolg in de vorm van een expertmeeting over het beheer van de Lochemse openbare ruimte. Collega’s, partners, gemeente en raadsleden wisselden er kennis uit, bespraken ontwikkelingen en ervaringen. Een verslag hiervan vindt u hier.

Voor de ontwikkeling van een visie gericht op het beheer van de buitenruimte voeren we een stakeholders- en materialiteitsanalyse uit. Op basis daarvan willen we een ‘stip op de horizon’ plaatsen waar Circulus-Berkel samen met de betrokken stakeholders naar toe wil groeien. In de eerste helft van 2018 zal deze visie met hen gedeeld.

Wij verwachten de lijn van de voorgaande jaren te kunnen voortzetten. Het verder uitrollen van onze strategie zal zorgen voor een beheerste groei van omzet en medewerkers. Deze groei willen we  realiseren in samenwerking met en via onze maatschappelijke partners.

Op 21 maart 2018 worden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wij zullen onze bijdrage leveren om de doelstellingen in de nieuwe collegeakkoorden te helpen realiseren.