> Bronckhorst

Inzameling van PMD in Bronckhorst.

Belangrijke stappen uit het Grondstoffenplan 2017-2020 van Bronckhorst zijn het faciliteren en stimuleren van de vrijwillige overgang naar gespiegeld inzamelen en het uitrollen van ‘inzamelen op maat’, het op afroep inzamelen van de restafval- en gft-container in het buitengebied.

In 2017 kregen inwoners van de gemeente Bronkhorst in het kader van dit grondstoffenplan de mogelijkheid vrijwillig over te stappen op gespiegeld inzamelen. Inwoners kregen een afvalpas waarmee zij restafval kwijt kunnen in ondergrondse restafvalcontainers. Hun grijze container konden ze desgewenst inleveren. Van dit laatste maakten niet veel inwoners gebruik. Wel zag Circulus-Berkel dat inwoners meer restafval naar een brengvoorziening brachten. Dit is ook gestimuleerd: per 1 januari 2017 is restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer goedkoper dan het aan huis inzamelen. In één wijk werden al gerichte communicatieacties uitgevoerd om mensen te informeren over de mogelijkheid om vrijwillig over te stappen op gespiegeld inzamelen. Ongeveer 6 procent van de bewoners koos er vervolgens voor de grijze container in te leveren.

In het buitengebied is het zogenoemde inzamelen op maat beproefd. Bewoners geven hierbij zelf per app, mail of telefoon aan of zij willen dat hun restafval- en gft-container in een bepaalde week worden geleegd. In het najaar is besloten deze proef uit te rollen naar het complete buitengebied van de gemeente.

De inzameling van incontinentiemateriaal gaat door in Bronckhorst. Op acht milieuparken staan speciale ondergrondse containers voor het materiaal. Incontinentiemateriaal wordt op dit moment nog niet gescheiden verwerkt in Nederland. Circulus-Berkel blijft net als afgelopen jaar zoeken naar een geschikte verwerkingsmethodiek en staat in 2018 open voor deelname aan pilots.

Bronckhorst gaat ook de strijd aan tegen voedselverspilling. Daarvoor worden in 2018 plannen gemaakt. Om hiervoor input te verzamelen, werd in 2017 het inwonerspanel van de gemeente bevraagd. Uitkomsten worden meegenomen in de planvorming. In de proefwijk voor het bevorderen van gespiegeld inzamelen zijn aanrechtbakjes voor keukenafval uitgedeeld. 

De BEST-tas is in 2016 in Bronckhorst geïntroduceerd. De tas is goed ontvangen. Bronckhorst kent het hoogste aantal deelnemende huishoudens: 29 procent. De verspreiding en voldoende beschikbaarheid van de tas is een punt van aandacht bij evaluatie.

CleanWise is in Bronckhorst geïntroduceerd op basisscholen en sportverenigingen. Bij beide doelgroepen was hier veel animo voor en het programma is dan ook een succes. Circulus-Berkel faciliteert het project in de gemeente onder andere door PMD-containers te plaatsen en deze te legen. De gemeente betaalt de scholen en verenigingen per leging van een PMD-container een vergoeding van 2,50 euro. Naast de inzamelmiddelen nemen de scholen ook een educatief programma af. Kinderen worden voorgelicht over zwerfafval en de waarde van grondstoffen. De aandacht voor het scheiden van afval op (en rond) school past binnen het programma Schoon Belonen van Nederland Schoon. Doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval en restafval die buitenshuis ontstaat, sterk te verminderen. 

In de buitenruimte voert Circulus-Berkel vooralsnog geen taken uit voor de gemeente Bronckhorst.

Resultaten grondstoffen

In 2013 daalde de hoeveelheid restafval en grondstoffen in Bronckhorst spectaculair door de overgang naar een afvalstoffenheffing gebaseerd op aanbod. In de periode erna stabiliseerde het aanbod zich. Het afgelopen jaar boden inwoners gemiddeld 385 kilo afval en grondstoffen aan, ruim een procent minder dan in 2016. Daarbij nam de hoeveelheid restafval af terwijl de gescheiden aangeboden grondstoffen een weinig toenamen. Grote verschuivingen in de aangeboden grondstoffen deden zich niet voor.


‚Äč Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

Scheidingspercentage in BronckhorstMet 79 kilo restafval en grof restafval per inwoner is Bronckhorst niet alleen de gemeente in de regio met de laagste hoeveelheid restafval, ook landelijk behoort zij tot allerbest scorende. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid met nog eens ruim 8 procent afgenomen ten opzichte van 2016. Aan de nationale doelstelling voor 2020 van 100 kilo restafval per inwoner voldoet de gemeente al sinds 2015.

In 2016 bereikte de gemeente Bronckhorst een scheidingspercentage van 78 procent. In 2017 wist ze dat met nog eens 2 procentpunten te verbeteren. De inwoners van Bronckhorst overtreffen daarmee de nationale doelstelling van 75 procent in 2020. De toename van de afvalscheiding is het gevolg van de invoering van diftar in 2013 en van de gescheiden inzameling van onder andere PMD en incontinentiemateriaal in 2015. Van PMD werd 36 kilo per inwoner ingezameld, 6 procent meer dan in 2016, en van incontinentiemateriaal werd per inwoner gemiddeld 6 kilo ingenomen, 8 procent meer dan in 2016.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.