> Brummen

Inzameling van de BEST-tas in Brummen.

In Brummen is in 2017 het grondstoffenplan 2013-2017 geëvalueerd. Het evaluatierapport dat daaruit voortkwam is door de gemeenteraad besproken. De volgende stap is om samen met de gemeente te kijken naar wat de prioriteiten in het grondstoffenplan voor de toekomst moeten zijn.

In het voorjaar van 2018 wordt dat nieuwe grondstoffenplan opgesteld. Aandachtspunten zijn onder andere luierafval, keukenafval, snoeiafval en het bevorderen van het zelf wegbrengen van restafval.

Restafval wordt in Brummen aan huis opgehaald. In 2016 werd al wel de inzamelfrequentie van restafval teruggebracht naar eens in de vier weken. Dat kon omdat inwoners een jaar eerder al een vierde container voor PMD kregen, waardoor zij minder restafval overhielden. Ook zijn toen milieupassen uitgereikt die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval.

In het voorjaar van 2016 is geïnventariseerd welke huishoudens hun restafvalcontainer in het kader van vrijwillig gespiegeld inzamelen wilden inleveren of omruilen voor een kleiner model. Ook kregen inwoners de kans een gft-container om te ruilen voor een groter model of bijvoorbeeld een extra PMD-container aan te vragen. Dit leidde tot een inlever- en omruilactie waaraan ongeveer 10 procent van de huishoudens meedeed. De actie heeft in 2017 doorgelopen.

Circulus-Berkel voert voor de gemeente Brummen vooralsnog geen taken uit in de buitenruimte.

Resultaten grondstoffen

Met 381 kilo nam het aanbod van restafval en grondstoffen in 2017 door de inwoners van de gemeente Brummen met ruim 3 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging werd vooral veroorzaakt door de gescheiden ingezamelde hoeveelheid grondstoffen. Deze nam met 5 procent toe. Vooral het gft (+6 procent) en de overige grondstoffen (+26 procent) namen toe. De trendmatige daling van het restafval van de afgelopen jaren kwam voorlopig tot een stilstand.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Brummen.

De hoeveelheid restafval inclusief grof restafval bleef in 2017 stabiel met 111 kilo per inwoner. Dat is onder het landelijk gemiddelde, maar nog niet op het niveau van 100 kilo dat de nationale doelstelling voor 2020 is. Het aan huis ingezamelde restafval daalde met 4 procent, maar het grof restafval steeg van gemiddeld 6 kilo per inwoner in 2016 naar 11 kilo in 2017.

Door toename van de hoeveelheid grondstoffen en stabilisering van de hoeveelheid restafval nam het scheidingspercentage toe met 1 procentpunt naar 71 procent. Het nationale doel voor 2020 is 75 procent afvalscheiding.


 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.