> Waarde van grondstoffen

Onderzoek van TNO laat zien dat de waarde van keukenafval groot is.

Als duurzaam dienstenbedrijf ziet Circulus-Berkel een toekomst met steeds minder afval en meer grondstoffen. In de unit Grondstoffen zijn de activiteiten bijeengebracht waarmee waarde uit het restafval en de grondstoffen uit huishoudens gecreëerd wordt. Dat doen we met activiteiten als inzamelen, sorteren en hoogwaardig hergebruik.

Van oorsprong richt Circulus-Berkel zich op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van deze afvalbeheertaken. Over de jaren heen is de expertise in de organisatie hierin enorm toegenomen, waardoor de beheertaken kwalitatief hoogwaardig en doelmatig worden uitgevoerd. Dat wordt gestaafd door de nationale benchmark huishoudelijk afval van Rijkswaterstaat. Onze gemeenten behoren daar ieder jaar tot de best presterende in efficiëntie.

In deze benchmark worden gemeenten binnen hun eigen stedelijkheidsklasse verder op milieu, kosten, dienstverlening en regievaardigheden vergeleken. Deze benchmark is ook in 2017 uitgevoerd over het jaar 2016. Voor alle gemeenten (Epe uitgezonderd) geldt dat ze overwegend gelijk of beter scoren dan het gemiddelde in hun klasse.

Circulus-Berkel heeft de juiste grootte om in de markt voldoende gewicht in de schaal te leggen. Daar waar nog meer volume nodig is, bijvoorbeeld bij aanbestedingen van bepaalde grondstoffen, werken we samen met vergelijkbare overheidsorganisaties.

Naast efficiëntie ligt de focus ook op welke andere toegevoegde waarde geleverd kan worden. Verwaarding van grondstoffen is er daar een van, het creëren van sociale arbeid is een andere. In veel gevallen blijkt er een nauwe relatie te bestaan tussen deze vormen van waardecreatie. Verhogen van de milieuwinst levert vaak ook minder kosten op, bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de logistiek. Extra grondstoffen uit het restafval halen levert én extra grondstoffen op met een positieve waarde én creëert werkgelegenheid.