> Doesburg

Ingang nieuwe Recycleplein en Stadswerf Doesburg. Een grote verandering voor de Doesburgers. Bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd over de werking van de weegbrug en het gebruik van hun milieupas.

Mijlpaal voor Doesburg is de opening van het nieuwe Recycleplein geweest in 2017. Gelijktijdig met de bouw van de brengvoorziening is door Circulus-Berkel ook een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd die na oplevering aan de gemeente is overgedragen.

In 2016 is begonnen met de voorbereiding van de bouw. Het werk is gegund aan een aannemer uit Doesburg en uiteindelijk binnen budget en planning in gebruik genomen. Er is veel aandacht besteed aan de duurzame aspecten van het gebouw en de inpassing van de locatie in de omgeving. Dat is goed gelukt, want inwoners merken spontaan op dat ze erg blij zijn met de nieuwe brengvoorziening en deze mooi en ruim van opzet vinden. In 2018 kunnen ook inwoners van de gemeente Bronckhorst gebruikmaken van het Recycleplein in Doesburg. Vanwege het nieuwe Recycleplein heeft iedere aansluiting in Doesburg een nieuwe milieupas ontvangen.

De uitrol van gespiegeld inzamelen is vertraagd. In de binnenstad brengen huishoudens het restafval al weg naar ondergrondse containers, terwijl gft, PMD en papier aan huis worden opgehaald. Volgens het grondstoffenplan, dat eind 2015 werd vastgesteld, zou dat ook voor de rest van de gemeente gaan gelden. Daarvoor zouden een aantal milieuparkjes en extra brengvoorzieningen voor restafval worden aangelegd. Nadat in 2016 het eerste milieupark was opgeleverd, zijn er drie milieuparkjes in 2017 aangelegd. De gemeenteraad besloot echter in het najaar van 2017 om te onderzoeken of meer brengvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dat onderzoek zal in 2018 worden uitgevoerd en op basis van de resultaten zal dan opnieuw worden beslist.

Per 1 februari 2016 is de BEST-tas ingevoerd. In 2017 zijn verbeterslagen doorgevoerd door de tas op zes vaste momenten naar de deelnemers die erom hebben gevraagd op te sturen. Hoewel de BEST-tas goed wordt ontvangen, zijn nog verschillende verbeterslagen nodig voor het nieuwe inzamelconcept. De mogelijkheden daarvoor worden in 2018 bekeken.

In Doesburg is Cambio actief in het restaurant Grotenhuys en voert het beheer over het jongerencentrum 0313 en de Buurtacademie. Grotenhuys is volledig gerenoveerd in 2017. Hier verzorgt Cambio de voorziening van maaltijden waar voornamelijk door senioren gebruik van wordt gemaakt. De keuken voorziet ook in activeringstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Circulus-Berkel heeft op verzoek van de gemeente een plan geschreven om de ontmoetingsfunctie van Grotenhuys verder vorm te gaan geven. Dat plan wordt in 2018 met de gemeente besproken. In het jongerencentrum 0313 worden steeds meer activiteiten voor ouders én jongeren georganiseerd, zoals informatiebijeenkomsten over het gebruik van social media. Voor het eerst zijn in 2017 daar ook jongeren van 12 tot 14 jaar als doelgroep voor aangetrokken. Verder is in 2017 de skatebaan samen met de jongeren hersteld en zijn in de zomervakantie allerlei activiteiten georganiseerd. De Buurtacademie ondersteunt vrijwilligers in Doesburg. Er lopen verschillende initiatieven, bijvoorbeeld de Taalwerkplaats. Hiervoor vindt onder andere samenwerking plaats met vluchtelingenwerk. In 2017 zijn 72 deelnemers door 62 taalmaatjes begeleid. Over de jaren heen is er een toename van het aantal deelnemers en taalmaatjes. Ook de coördinatie van de buurtbus vindt plaats vanuit de Buurtacademie.

Het educatieprogramma CleanWise is in 2017 verder uitgevoerd in Doesburg in samenwerking met NME de Liemers. Op basisscholen wordt aandacht besteed aan het scheiden van grondstoffen op school, en aan het scheiden van afval in de buitenruimte. CleanWise voor de buitenruimte staat sinds 2016 ook open voor verenigingen. Net als basisscholen kunnen zij in het kader van dit programma een gebied adopteren voor een bepaalde periode. Als na een jaar dit gebied schoon genoeg is gebleven, krijgt een basisschool of vereniging hier een vergoeding voor. Hiermee wordt aangesloten bij Schoon Belonen, de landelijke pilot voor het gescheiden inzamelen van blikjes en flesjes. Resultaat is dat de buitenruimten rond scholen en verenigingen schoner blijven en bewoners zich bewuster zijn van hun wegwerpgedrag.

Verder is in 2017 rond de jaarwisseling een vuurwerkactie georganiseerd, is er een compostdag gehouden en heeft een bladactie gezorgd voor een openbare ruimte met minder bladafval.

Resultaten buitenruimte

Circulus-Berkel voert sinds 1 januari 2016 het groenonderhoud en onkruidbeheersing op verharding uit voor Doesburg. Sinds 2017 voeren we ook het machinaal vegen uit voor de gemeente. Voor de onkruidbeheersing op verhardingen wordt hete lucht gebruikt, omdat het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer gebruikt mag worden. In nauwe samenwerking met de gemeente Doesburg zal deze aanpak de komende jaren worden geoptimaliseerd. Het doel is het leveren van excellente dienstverlening.

Het werk in de buitenruimte biedt mogelijkheden voor verschillende activeringsplekken voor mensen die moeilijk aan de slag komen in een reguliere baan. De ervaring sinds 2016 leert dat we deze mensen via het activeringstraject veelal met succes naar een nieuwe werkomgeving kunnen begeleiden. De instroom van activeringsmedewerkers kan echter verbeterd worden. In 2017 zijn daarin al stappen ondernomen door het opdrachtgeverschap integraler op te pakken. Daarnaast bieden de activiteiten in de buitenruimte werkplekken voor teams van Scalabor (het voormalige Presikhaaf Bedrijven), een begeleidingsorganisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Resultaten grondstoffen

Doesburgers leverden in 2017 met gemiddeld 452 kilo vrijwel evenveel restafval en grondstoffen aan als in 2016. Daarbij nam het ongescheiden restafval toe en namen de gescheiden ingezamelde afvalstromen af. Een resultaat dat tegengesteld is aan de verwachting, maar bij nieuw beleid is het niet uitzonderlijk dat de ontwikkelingen zich schoksgewijs voordoen. Langjarig verwachten we een afname van het restafval en enige toename van de ingezamelde grondstoffen.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)

In 2017 nam het restafval en grof restafval toe met bijna 4 procent tot 154 kilo per inwoner. De nationale doelstelling voor 2020 is 100 kilo per inwoner. De hoeveelheid grondstoffen nam af met 2 procent tot 298 kilo per inwoner. Vrijwel alle gescheiden aangeboden grondstoffen namen iets af: alleen PMD nam met 7 procent toe tot 34 kilo per inwoner.

Het scheidingspercentage nam door deze resultaten af van 67 procent naar 66 procent en blijft daarmee nog op afstand van het doel van 75 procent in 2020.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.