> Jaarrekening

Inzet van blauwe containers voor papierinzameling.

Circulus-Berkel B.V. is een in Apeldoorn gevestigde besloten vennootschap met activiteiten die voornamelijk bestaan uit het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen voor het verwijderen, (doen) inzamelen en verwerken van afvalstoffen, reiniging, gladheidsbestrijding, werkzaamheden op het gebied van andere milieuvelden, alsmede het beheer van openbare ruimte en sociale arbeidsactivering. De jaarrekening 2017 betreft een geconsolideerde jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en is opgemaakt in euro.

Door de toename van de activiteiten is de omzet in 2017 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het resultaat is licht gedaald, maar beduidend beter dan gebudgetteerd. In het jaarverslag zijn de niet-publieke activiteiten geconsolideerd van dochteronderneming CiRec. Deze activiteiten zijn in aard en omvang vergelijkbaar met het resultaat van 2016. Als publieke onderneming leveren wij alleen diensten aan private partijen als er een overschot aan middelen of capaciteit is.

Zoals voorzien neemt het balanstotaal toe vanwege de investeringen die zijn gedaan of in voorbereiding zijn. Het nieuwe Clean Tech Center in Deventer vormt daarbij de grootste investering met 12,7 miljoen euro. De investeringen worden extern gefinancierd door de BNG waar een leningsovereenkomst mee is afgesloten en onder dekking van de vergoedingen die via de overeenkomsten met gemeenten worden afgesproken.

Statutair streven wij naar een solvabiliteit van 25 procent. Net als in voorgaande jaren zal door verhoging van het balanstotaal een deel van het resultaat aangewend worden voor het op niveau houden van het eigen vermogen. Daarbij anticiperen wij langjarig op komende ontwikkelingen.

Circulus-Berkel gebruikt enkele financiële instrumenten voor een goede bedrijfsvoering en deze zijn in de balans opgenomen. De reële waarde van de meeste van die instrumenten – waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden – benadert de boekwaarde ervan.

We handelen niet in derivaten en we gebruiken vastgestelde richtlijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. Zou desondanks een tegenpartij haar betalingsverplichting niet kunnen nakomen, dan blijft de schade beperkt tot de marktwaarde van het betreffende financiële instrument.

Leningen kennen een vast rentepercentage over een langere looptijd en worden tot het einde van de looptijd aangehouden. Beheersing van rentefluctuatie is dus niet nodig.

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van wezenlijke invloed zijn op het jaarverslag 2017.

Financiële kengetallen

De financiële kengetallen zullen op deze plek worden gepubliceerd nadat het jaarverslag door de aandeelhouders is goedgekeurd.

Circulus-Berkel B.V. 

2017

2016

Netto-omzet

47.405.000

43.648.000

Bedrijfsresultaat

2.565.000

2.598.000

Balanstotaal Eigen Vermogen (x 1 miljoen euro)

12,9

11,6

Balanstotaal Voorzieningen (x 1 miljoen euro)

2,5

2,4

Balanstotaal (x 1 miljoen euro)

45,0

37,9

Kostprijs van de omzet

32.605.000

29.267.500

Gemiddelde debiteurensaldo (1 jan - 31 dec)

704.750

700.500

Gemiddelde crediteurensaldo (1 jan - 31 dec)

7.338.000

5.984.500