> Personeel en Organisatie

Werkzaamheden in de openbare ruimte: aanplant van bomen.

 

P&O beleid

Na de doorvoering van de nieuwe organisatiestructuur in 2016 is het afgelopen jaar de invulling van de aanpassingen verder vormgegeven om beter aan te sluiten bij het vastgestelde strategisch plan. Het P&O-beleid was in 2017 daarom gericht op organisatieontwikkeling. Zo zijn we begonnen met het beschrijven van alle functies. Dit wordt in 2018 afgerond. Ook heeft de afdeling P&O haar eigen processen omschreven, waarin de relatie tussen P&O en salarisadministratie duidelijker is geworden.

Onze mensen moeten trots op het bedrijf blijven en bekend met de doelstellingen. Duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt met het oog op economische en daarmee samenhangende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook veiligheid blijft belangrijk. Er zal continu aandacht voor zijn, zichtbaar door training, opleiding en een levend veiligheidsplan.

Organisatie

De organisatie bestaat sinds eind 2016 uit vier eenheden, de units. De unit Grondstoffen staat onder meer voor de inzameling en bewerking van afval en grondstoffen. De activiteiten die in de leefomgeving worden uitgevoerd, zoals beheer openbare ruimte en de reiniging, zijn ondergebracht in de unit BuitenRuimte. Beide units worden ondersteund door twee stafunits: Mens & Maatschappij (activiteiten als strategisch advies, participatie, activering en P&O-beleid) en Middelen (activiteiten als financiën, ICT, inkoop en wagenparkbeheer).

In 2017 is dit nieuwe organisatiemodel geëvalueerd. In de eerste helft van 2018 wordt besloten over vervolgstappen op dit gebied.

Medewerkers

Het gemiddelde aantal vaste medewerkers nam van 293 in 2016 toe tot 306 in 2017. Het gemiddelde aantal fte’s nam ook toe, van 267,5 tot 278,6, evenals het aantal deeltijders dat van 121 naar 127 steeg en het aantal vrouwen van 53 naar 57. De flexibele schil bedroeg 42,37 procent, een marginale stijging.

De totale uitstroom kwam uit op zes mensen, de instroom op achttien. Het aantal activerings- en participatiemedewerkers dat werkzaam is voor Circulus-Berkel komt uit op 414 medewerkers. Hierin zijn 174 gecontracteerde vrijwilligers opgenomen. Ook dit is meer dan in 2016.


Aantal medewerkers Circulus-Berkel 2017


Ondernemingsraad

Adviesaanvragen waarop de Ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven, zijn de nieuwbouw locatie Deventer en wijziging van de statuten. De OR heeft zijn instemming gegeven op de aanvragen voor de klokkenluidersregeling, de inzet van een nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werkster en het volgsysteem track en trace. Eind 2017 is er nog een instemmingsverzoek aan de OR behandeld over de verruiming van de openingstijden van het Recycleplein in Apeldoorn.

Om zich verder te ontwikkelen als team, competenties te ontwikkelen en een goed advies te kunnen geven, hebben de leden van de OR in april 2017 hun jaarlijkse tweedaagse cursus gevolgd. Dit onder leiding van de cursusleidster van het vaste adviesbureau van de OR. Aandacht werd besteed aan de samenwerking met de bestuurder en het onderzoek over de positie en toekomst van Circulus-Berkel in de markt. Tevens werd enige tijd besteed aan de Wet op de Ondernemingsraden, vooral gericht op het opfrissen van de kennis. Ook werd gezamenlijk met de directie bekeken wat er goed ging in de samenwerking, wat niet en wat beter zou kunnen. De cursus werd beëindigd met een dagdeel teambuilding.

Integriteit

In 2016 heeft Circulus-Berkel het initiatief genomen tot nieuw integriteitsbeleid. In 2017 is er tijdens de werkoverleggen aandacht besteed aan integriteit. Leidinggevenden zijn daarnaast op training geweest omtrent dit onderwerp; het resultaat daarvan is ook besproken in de werkoverleggen.