> Materialiteitsthema’s

Nieuw aangelegd milieuparkje in Lochem voor het wegbrengen van afval én grondstoffen.

Het begrip materialiteitsthema staat centraal in de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging (GRI), die Circulus-Berkel waar mogelijk volgt. Het woord materialiteit is afgeleid van het Engelse werkwoord to matter, onderwerpen waarvan belanghebbenden vinden dat die ‘ertoe doen’ om de ontwikkelingen en prestaties in verduurzaming te beschrijven.

Concreet gaat het om onderwerpen binnen een van de drie hoofdthema’s van duurzaamheidsverslaglegging: economische prestaties, milieuprestaties en sociale prestaties. Onder deze drie noemers zijn de onderwerpen gerangschikt die een belangrijke rol spelen in onze strategie en waardecreatie. De thema’s komen voort uit de diverse stakeholdersonderzoeken. Er wordt, verspreid over het jaarverslag, aandacht aan besteed. Via de zoekfunctie vindt u deze informatie.

Belangrijkste thema’s

Welke thema's vinden onze belanghebbenden ertoe doen?

1. Economische prestaties
 
2. Milieuprestaties
 
3. Sociale prestaties

 

Afbakening van dit verslag

In dit verslag is het algemeen verslag en het duurzaamheidsverslag geïntegreerd. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative GRI Core.

De afbakening van de inhoud is tot stand gekomen op basis van

1. Het waardecreatiemodel

Dit model is verwerkt in de navigatie en in de visual Waardeketen. In het waardecreatiemodel zoals weergegeven in de navigatie maken we onderscheid tussen Input, Strategie en Impact (output). Onder input vallen Visie en strategie, Personeel & Organisatie (Sociaal), Middelen, Activiteiten, Financieel en Kerngegevens. Onder Impact vallen de hoofdstukken Grondstoffen en Buitenruimte, waarin de waardelementen sociale werkgelegenheid en bewonersparticipatie zijn ondergebracht.

2. De drie hoofdthema’s van duurzaamheidsverslaglegging

Het gaat daarbij om economische resultaten, milieuresultaten en resultaten op sociaal gebied. Deze zijn in samengevatte vorm terug te vinden in de hoofdstukken Resultaten Grondstoffen en Resultaten Buitenruimte. Verder zijn de thema’s verwerkt in de kerncijfers.

3. De inhoudelijke structuur van voorgaande verslagen.

Vanuit praktische overwegingen en vergelijkbaarheid is ervoor gekozen om voort te bouwen op de bestaande inhoudelijke structuur, en in de komende jaren stapsgewijs toe te groeien naar duurzaamheidsverslaglegging volgens GRI.