> Veiligheid

Nieuwjaarsdag. In veel gemeenten kunnen zakken met vuurwerkafval worden ingeleverd. Bewoners worden via flyers en website geïnformeerd over het veilig afvoeren van vuurwerkafval.

Veiligheidsbeleid

Bewust veilig werken verdient doorlopend aandacht, omdat het minder vanzelfsprekend is dan algemeen wordt aangenomen. Juist door jarenlange ervaring en/of routinematige werkzaamheden kan de alertheid betreffende veiligheid verslappen. Bij Circulus-Berkel wordt ingezet op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn door instructie, trainingen, toezicht, elkaar aanspreken op onveilig gedrag en onveilige handelingen en dergelijke. Het jaarlijks terugkerende doel van de directie is nul ongevallen met verzuim.

VGM-specificatielijst

Om de veiligheidscultuur in onze organisatie te versterken, is ook in 2017 op diverse elementen van die cultuur actie ondernomen. Zo is er onder andere een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu (VGM)-specificatielijst ontwikkeld die gebruikt wordt om de aanschaf van extra veiligheidsvoorzieningen bij technische hulpmiddelen en voertuigen goed af te kunnen wegen. 

Interne veiligheidscursus

Ook zijn we verder gegaan met de interne cursus over veiligheid die uit drie modules bestaat. Inmiddels is het derde deel van deze cursus gestart. Module drie is de praktische uitwerking van de voorgaande twee waarin het voornamelijk over arbowetgeving en risico’s in ons vakgebied ging. In Module drie ligt de nadruk op observatie van onveilige situaties en het elkaar aanspreken daarop.

Veiligheidscampagne

Ook is de veiligheidscampagne verder voortgezet. Van de zes hoofdstukken van het Circulus-Berkel veiligheidsboekje zijn nu vijf videoboodschappen gemaakt die elk over een hoofdstuk gaan. De videoboodschappen worden per kwartaal aan de uitvoerend leidinggevenden verstrekt. Zij tonen deze boodschap als zij hun maandelijkse veiligheidsoverleg met de uitvoerenden houden. De onderwerpen van dit veiligheidsoverleg zijn ontleend aan de videoboodschap van dat kwartaal.

Veiligheidssysteem

De aandacht en zorg voor veiligheid is gebaat bij een systematische aanpak. Daarom is voor de unit Grondstoffen een veiligheidssysteem ingeregeld op basis van de VGM-Checklist Aannemers (VCA genaamd). Dit systeem vergt onderhoud en wordt jaarlijks getoetst door externe auditoren van een certificerende instantie. Het veiligheidssysteem wordt verder uitgebreid naar de unit BuitenRuimte. In 2017 is daar een aanvang mee gemaakt.

VGM-meldingen

In 2017 ontvingen wij 125 VGM-meldingen. 29 meldingen betroffen verbetervoorstellen met betrekking tot veiligheid. Er werden zes gevaarlijke handelingen gemeld en 26 gevaarlijke situaties. Daarnaast werden er tien bijna- ongevallen gemeld; vier milieu-incidenten en vijf agressiemeldingen. In de categorie overige ontvingen wij 26 meldingen. Ongevalsmeldingen waren de volgende:

Eigen personeel
Niet eigen personeel (ingeleend, personeel van derden)

De totale verzuimduur eigen personeel op basis van ongevallen met verzuim was 140 dagen.

Ontwikkeling in type VGM-meldingen

In 2017 waren relatief meer meldingen op het gebied van agressie en brand in voertuigen.

Arbocommissie OR

In 2017 hebben de Arbocommissie OR en de afdeling KAM nauwer samengewerkt. De leden van de Arbocommissie OR hebben deelgenomen aan de rondgangen voor de update van de Risico Inventarisatie en Evaluatie van een aantal locaties. Ook hebben zij meegewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak volgend op de RI&E. Positief effect van de samenwerking is een betere gesprekspartner voor elkaar zijn door kennisverbreding en begrip. In 2018 staan daarom opnieuw een aantal gezamenlijke activiteiten geagendeerd.