> Zutphen

Inzameling in Zutphen met 'het zwarte kratje' voor onder andere glas en papier, en met zakken voor PMD.

In de gemeente Zutphen is in 2017 in het kader van het grondstoffenplan 2016-2020 een start gemaakt met het aanpassen van milieuparken, zodat hier meer grondstoffen gescheiden ingeleverd kunnen worden.

Behalve textiel en glas moeten inwoners er ook hun papier en PMD kunnen inleveren. Daarnaast worden verschillende milieuparken uitgerust met een restafvalcontainer, zodat mensen hier ook hun restafval kwijt kunnen. Concrete plannen voor de invoering van gespiegeld inzamelen in bestaande wijken zijn er op dit moment niet in Zutphen. In de nieuwbouwwijk Noorderhaven wordt een vorm van gespiegeld inzamelen toegepast. De verzamelcontainers voor papier en PMD zijn nabij de appartementen en woningen geplaatst en de verzamelcontainers voor restafval op centraler gelegen milieuparkjes in deze wijk.

Medio 2017 startte in de wijk Leesten wel een proef met de gescheiden inzameling van afval met een trolley en een aanrechtbakje. Zeventien gezinnen konden hun PMD, papier en glas afvoeren in de trolley met drie compartimenten. Keukenafval konden zij kwijt in de emmer voor groente-, fruit- en etensresten. Dit alles werd wekelijks opgehaald. De proef die een half jaar duurde wordt begin 2018 geëvalueerd. Daarna wordt besloten of deze al dan niet een vervolg krijgt.

In navolging van het Baudartius College zijn nog twee middelbare scholen in 2017 gestart met CleanWise. Op de scholen plaatst en leegt Circulus-Berkel PMD-containers, zodat afval er gescheiden kan worden, net als thuis. CleanWise loopt al langer op basisscholen die in het kader van dit project ook aandacht schenken aan een educatief programma. Kinderen worden voorgelicht over zwerfafval en de waarde van grondstoffen. De aandacht voor het scheiden van afval op (en rond) school past binnen het programma Schoon Belonen van Nederland Schoon. Doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval en restafval die buitenshuis ontstaat, sterk te verminderen. In 2018 worden ook sportverenigingen betrokken bij CleanWise.

Sinds november 2016 gaan twee door de gemeente aangestelde afvalcoaches met inwoners en instanties in gesprek over zwerfafval en het correct aanbieden van afval. De coaches hebben een brugfunctie tussen communicatie over deze onderwerpen en handhaving. Circulus-Berkel zet zich in voor een goede samenwerking met de coaches. Het project loopt tot en met 2018. Daarna wordt gekeken of het wordt voortgezet.

In de buitenruimte voert Circulus-Berkel vooralsnog geen taken uit voor de gemeente Zutphen.

Resultaten grondstoffen

De hoeveelheden ingezamelde grondstoffen en restafval stabiliseerden in 2017. Gemiddeld werd per inwoner 388 kilo ingezameld, een kilo meer dan het jaar ervoor. Het restafval en grof restafval namen iets af, terwijl de gescheiden ingezamelde grondstoffen iets toenamen. Ook bij de overige stromen deden zich geen grote verschuivingen voor.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Zutphen.

Het restafval en grof restafval namen met ruim een procent af naar 144 kilo per inwoner. Het nationale doel van 100 kilo per inwoner is voor Zutphen nog ver weg. Van grondstoffen werd met 245 kilo ook ruim een procent meer ingeleverd. De dalende lijn van het aanbod aan papier zette zich ook het afgelopen jaar voort (-3 procent). De aangeleverde hoeveelheden gft en PMD namen toe. Ook bij het Recycleplein werd meer aangeboden. De ingenomen stromen namen daar met bijna 9 procent toe.

Het scheidingspercentage kruipt in Zutphen langzaam omhoog, maar ligt nog bij lange na niet op het nationale doel voor 2020 van 75 procent. In 2017 steeg het scheidingspercentage met een procentpunt naar 63 procent.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.