>Resultaten en effecten 

De bouw van het nieuwe kantoor voor Buitenruimte in Lochem.

Onze activiteiten in de buitenruimte hebben een economische, milieu- en sociale impact. Waar de impact uit bestaat, is hieronder beschreven.

Economische impact

Regionale economische ontwikkeling

Vertrouwen en meerwaarde, waaronder de economische meerwaarde voor onze gemeenten, liggen ten grondslag aan de groei in onze dienstverlening. Daarbij is in het afgelopen jaar gefocust op onder meer effectiviteit en kwaliteit in de dienstverlening. Zo beogen we in de relatie met onze gemeenten (potentiële) behoeften continu af te stemmen met het huidige aanbod en te anticiperen op mogelijke economische ontwikkelingen of (bewoners)behoeften. Door onder meer materieel, kennis, mankracht en logistiek gemeente-overstijgend in te zetten, zijn we in 2017 in staat geweest om synergie te creëren en een meer effectieve dienstverlening.

Met de ontwikkeling van de unit BuitenRuimte is in 2016 tevens een begin gemaakt met het concretiseren van de toegevoegde waarden voor onze gemeenten en verbonden partijen. In 2018 ronden we dit proces af met een concreet dienstverleningsconcept en een concrete (strategische) visie op de toekomst (‘stip op de horizon’). Daarbij wordt ook de extra (economische) meerwaarde in kaart gebracht die we kunnen behalen door een nog nauwere samenwerking tussen de taakgebieden grondstoffen en openbare ruimte.

Bij het plannen van groenwerkzaamheden en projecten wordt steeds opnieuw gekeken naar een gepaste inzet van medewerkers. Daar waar het kan en meerwaarde biedt voor de ontwikkeling zetten we, naast vakkrachten, teams van activerings- en participatiemedewerkers in. Gemotiveerde krachten met een afstand tot regulier werk, doen – meestal binnen hun eigen gemeente – een periode werkervaring en kennis op en worden gecoacht op weg naar reguliere arbeid. Daarnaast bieden we mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zinvol werk en ontwikkeling. Met de inzet van deze lokale teams dragen we in de buitenruimte een steentje bij aan de lokale economie en de persoonlijke economische positie van medewerkers.

De inzet van deze teams verloopt zoveel mogelijk via lokale of regionale begeleidings- en netwerkorganisaties waaronder Delta/Het Plein, Scalabor, Felua en Konnected. Ook daarmee beogen we een bijdrage te leveren aan regionale economische ontwikkeling.

Bij specifieke onderhouds- of uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte maken we – daar waar het kan – gebruik van de diensten van lokale aannemers of ondernemers. Dit varieert van de uitvoering van gladheidsbestrijdingsbeleid  tot aan maaien van grote arealen en (verplicht) boomtechnisch onderzoek of onderhoud.

Sociale impact

Sociale werkgelegenheid

Circulus-Berkel heeft, naast kennis binnen de domeinen grondstoffenbeheer en buitenruimte, disciplines in huis op het gebied van activering en bewonersparticipatie. De ervaring opgedaan binnen onder meer Cambio in Deventer integreren we waar mogelijk in onze overige dienstverlening. Circulus-Berkel werkt daarbij samen met sociale partners en welzijnsorganisaties.

Binnen de unit BuitenRuimte bieden we de gemeente een integrale benadering: onderhoud en beheer van de openbare ruimte in combinatie met buurtparticipatie en arbeidsactivering. Daarmee ondersteunen we onze gemeenten bij de invulling en uitvoering van verantwoordelijkheden als de uitvoering van de Participatiewet.

Werkzaamheden in de openbare ruimte bieden bij uitstek mogelijkheden voor sociale activering. Persoonlijke ontwikkelingskansen, maar ook de meerwaarde van zinvol werk, het wennen aan een dagritme en collegiale omgang hebben een belangrijke persoonlijke en sociale impact.

 

 

 

 

Circulus-Berkel streeft ernaar in 2020 jaarlijks ongeveer vijfhonderd mensen aan werk te helpen, waarvan een groot deel binnen BuitenRuimte. Het is van belang de externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het behalen van deze ambities nauwlettend te monitoren. Zo is onzeker hoeveel en op welke wijze medewerkers uit de voormalige WSW-bedrijven de komende jaren beschikbaar zijn, en wat de omvang en het profiel is van mensen die vanuit de Participatiewet toegewezen worden voor een traject binnen Circulus-Berkel.

Bewonersparticipatie

Door het verhogen van positieve betrokkenheid, worden bewoners zich meer bewust van en medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Ook in de openbare ruimte stimuleren we bewoners bij te dragen aan een schone, veilige en prettige woonomgeving. Zo is de buurt geen omgeving op afstand, maar een gedeelde leefomgeving. Het melden van bijvoorbeeld onveilige of onhygiënische situaties of defecten zien we als een eenvoudige maar belangrijke vorm van betrokkenheid.

 

 

Milieu-impact

CO2-reductie en biomassa

De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot vraagt ook in de openbare ruimte om een efficiënte inzet van materieel en wagenpark, dat stapsgewijs wordt verduurzaamd. In toenemende mate wordt het vrijkomende ‘afval’ ingezet als grondstof.