> Restafval en grondstoffen

Evenals in de voorgaande jaren leverden de inwoners van de regio weer minder restafval en grondstoffen aan. De dalende lijn van de afgelopen jaren werd daarmee voortgezet. Met gemiddeld 414 kilo was dat 1,7 procent minder dan in 2016. De langjarige trend van afname van het aandeel restafval zette zich ook in 2017 door.

Het ingezamelde restafval en aangeboden grof restafval nam met 4,3 procent af tot gemiddeld 126 kilo per inwoner. De nationale doelstelling voor 2020 is 100 kilo. Twee gemeenten in de regio realiseren nu al gemiddeld minder dan 100 kilo (grof) restafval per inwoner. Vier gemeenten moeten nog een aantal grote stappen nemen om het doel te gaan verwezenlijken.

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen in de regio met 0,6 procent af tot 288 kilo per inwoner. In feite een stabilisatie en dat laat zich ook zien in de hoeveelheden van iedere aangeboden grondstof. Daarin deden zich geen noemenswaardige veranderingen voor.


Totaal afval en grondstoffen in regio Circulus-Berkel

Inwoners in de regio bieden steeds minder restafval en grondstoffen aan. Het aandeel restafval neemt af en het aandeel grondstoffen blijft stabiel of neemt iets toe.

Tussen de gemeenten in de regio zitten verschillen in de resultaten. Het aanbod aan restafval en grondstoffen in de regio loopt bijvoorbeeld uiteen van gemiddeld 373 tot 563 kilo per inwoner. Maar het verschil wordt over de jaren heen wel steeds kleiner. Ook de samenstelling van het ingezamelde restafval en de aangeboden grondstoffen verschilt aanzienlijk tussen gemeenten. De grootste verschillen worden veroorzaakt door een andere stedelijkheid van de gemeenten en het type afvalstoffenheffing of ander op gedrag sturend afvalbeleid.


Totale hoeveelheid restafval en gescheiden ingenomen grondstoffen in 2017 per inwoner.