> GRI Standards

Verantwoording

Met dit verslag legt Circulus-Berkel verantwoording af over haar prestaties in het kalenderjaar 2017. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in de plannen voor de nabije toekomst.

Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Circulus-Berkel; alle unitleiders, stafafdelingen en vele andere inhoudelijk betrokken hebben informatie aangeleverd. Teksten en cijfermatige informatie zijn door directie en unitleiding beoordeeld op correctheid. Een jaaroverzicht inclusief jaarrekening en bestuursverslag, dat gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel vormt de basis voor dit verslag.     

Dit verslag is samengesteld in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards, optie Core.

Het verslag werd live geplaatst op 30 april 2018.

GRI Standards en scope van dit verslag

De toepassing van de nieuwe richtlijnen volgens (GRI) gebeurt bij Circulus-Berkel stapsgewijs. In de verslaglegging is bij de hoofdstukken Grondstoffen en Buitenruimte rekening gehouden met een samenvatting van economische prestaties, milieuprestaties en sociale prestaties: de drie verslagleggingsthema's van GRI.

Ook met de aandacht voor ‘waardecreatie’, samengevat in het waardecreatiemodel, geven we het verband weer tussen strategie en inspanningen (input), de impact die dat heeft en tot welke resultaten dat heeft geleid. Het aanbrengen van die samenhang is binnen GRI een voorwaarde voor verantwoorde verslaglegging.

Deze resultaten zijn opgenomen in het Waardecreatiemodel en in de hoofdstukken Grondstoffen en Buitenruimte. Ook het hoofdstuk Belanghebbenden en de GRI-index zijn in onze verslaglegging opgenomen.

De aandacht zal zich in 2018 richten op het verder structureren van de stakeholdersdialoog, zodat we in onze toekomstige rapportages ook een materialiteitsmatrix kunnen opnemen.

Verslaggevingsprincipes

GRI Standards verlangt een verslag dat een bepaalde kwaliteit heeft. Dat begrip kan worden vertaald met de verslaggevingsprincipes volledigheid, nauwkeurigheid, evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, tijdigheid en duidelijkheid. Door middel van jaarlijkse in- en externe assurance werd en wordt hieraan de komende jaren verder gewerkt. 

Assurance

Bij de toepassing van de GRI-tabel heeft Circulus-Berkel zich laten bijstaan door een extern bureau.

Toelichting GRI-tabel

In de derde kolom van de GRI-tabel hieronder is de informatie opgenomen of een hyperlink geplaatst naar het betreffende hoofdstuk of naar de betreffende alinea, ook al voldoet de gewenste passage (nog) niet altijd aan de zes hierboven genoemde verslaggevingsprincipes.


GRI-tabel

 

GRI 102: General disclosures 2016

 

Organisatieprofiel

 

102-1

Naam organisatie

Circulus-Berkel B.V.

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Overzicht diensten

102-3

Locatie hoofdkantoor

Aruba 16, Apeldoorn
Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn

Zie ook Jaarrekening

102-4

Plaatsen waar de organisatie actief is

Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen.

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel; Kerngegevens

102-6

Afzetmarkten

Profiel; Jaarrekening

102-7

Omvang organisatie

Kerngegevens; Personeel en organisatie; Jaarrekening

102-8

Informatie over medewerkers en andere arbeidskrachten

Personeel en organisatie

102-9

Toeleveringsketen

Visie en strategie

102-10

Belangrijke veranderingen in de organisatie en toeleveringsketen

Circulus-Berkel is continu in ontwikkeling. We initiëren en innoveren. Dat heeft in 2017 niet tot structurele maar wel relevante veranderingen geleid. Onze inzet groeit, evenals onze partnerships.

102-11

Voorzorgsprincipe

Circulus-Berkel heeft weliswaar milieu als kernactiviteit maar geen activiteiten waarop het voorzorgsprincipe zou moeten worden toegepast.

102-12

Externe initiatieven

Belanghebbenden en materialiteit

Sorteercentrum e-goed WEEE

Corporate governance code

102-13

Lidmaatschappen

Belanghebbenden en materialiteit

 

Strategie

 

102-14

Statement directie

Voorwoord, Visie en strategie

102-15

Risico's en onzekerheden

Risico's en onzekerheden

 

Ethiek en integriteit

 

102-16

Waarden, principes, richtlijnen en normen voor gedrag

Integriteit

102-17

Handelwijze bij integriteitsproblemen

Integriteit

 

Governance

 

102-18

Governance structuur

Corporate Governance Code