> Risico’s en onzekerheden

Circulus-Berkel heeft een duidelijke maatschappelijke taak.

Risico’s zijn strategische, operationele en financiële bedreigingen voor Circulus-Berkel die voorzien zijn en waarvoor geen voorziening in de jaarrekening is opgenomen of afwaardering heeft plaatsgevonden. Beheersing van risico’s is een onderdeel van zowel de strategie als de operatie van de onderneming.

Het doel van het risicobeheer is de continuïteit van de onderneming te borgen. Het beheer richt zich op het in kaart brengen en vervolgens verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid van de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de beheersing van risico’s in bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving, de vergunningen en overeenkomsten.

Circulus-Berkel streeft daarbij naar een zo laag mogelijk risicoprofiel. Bij bedrijfsbeslissingen worden de belangen van belanghebbenden en de risico’s voor de middel- en lange termijn evenwichtig meegewogen.

Het risicobeheer is hiërarchisch georganiseerd. Vanuit de strategie worden jaarlijks unitplannen door de directie vastgesteld die gemaakt zijn door de unitleiders. Hierin zijn doelen en de benodigde processen geformuleerd. Daarbij worden risico’s geïnventariseerd alsook maatregelen om deze te beheersen en deze worden vastgesteld na een integrale risicobeoordeling. Processen, risico’s en beheersmaatregelen worden opgenomen in een kwaliteitsmanagementsysteem dat de basis vormt voor interne audits. Evaluatie van de unitplannen vindt ieder kwartaal plaats met directie en het operationele management van de unit, waarbij ook eventuele nieuwe risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen in kaart worden gebracht.

Strategische risico’s

Als bedrijf met publieke aandeelhouders en vandaaruit een maatschappelijke taak, houdt Circulus-Berkel bij voortduring voeling met al haar belanghebbenden. Omdat gemeenten zowel aandeelhouder als klant zijn, is sprake van een breed gedragen strategie, die in de detaillering daar waar nodig gemeente specifiek wordt uitgewerkt.

Er is een risico dat het (nationale) maatschappelijke debat af gaat wijken van de strategie die is uitgezet. Dat risico wordt gering geacht en de organisatie heeft de flexibiliteit om zich daarop aan te passen.

Een ander risico vormt het imago van het bedrijf en de werkgebieden grondstoffen en buitenruimte waar Circulus-Berkel actief in is. Risico’s op dit vlak worden beheerst door transparante communicatie, proactief via campagnes en reactief door continu alert vragen en klachten van inwoners en opdrachtgevers adequaat te beantwoorden.

Operationele risico’s

Inrichtingen van Circulus-Berkel vormen vanwege hun aard een laag risico, waarbij die van brand het voornaamste is. Het risico dat incidenten het bedrijfsproces als geheel verstoren is gering. Periodiek wordt gemonitord of de afgesloten verzekeringen toereikend zijn en worden ook de milieurisico’s in kaart gebracht en beoordeeld.

Personele risico’s komen vooral voort uit de werkzaamheden in de buitenruimte waar de kans op incidenten relatief hoog is. Een scala aan veiligheidsprocessen is gericht op het voorkomen hiervan, waaronder opleidingen, voorschriften en een VCA** veiligheidssysteem.

De arbeidsmarkt vormt een risico voor de langere termijn, omdat het aantrekken van mensen voor werk moeilijker wordt. Programma’s zijn gestart om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De kwaliteit wordt geborgd via certificering van veel processen en via controles door externe deskundigen.

De afzet van afval en grondstoffen wordt geborgd via langjarige contracten die na openbare aanbesteding zijn gegund.

Financiële risico’s

Iedere klantgemeente en Circulus-Berkel zijn langjarig met elkaar verbonden via een dienstverleningsovereenkomst waarin zowel de verbintenis, het exclusieve takenpakket als de financiering ervan is vastgelegd.

Het risico op een lage solvabiliteit is zeer gering gezien de statutaire eis van een solvabiliteit van 25 procent. De kapitaallasten van investeringen zijn zeker gesteld via de dienstverleningsovereenkomst van de betrokken gemeenten. Circulus-Berkel heeft een langjarige financieringsovereenkomst met BNG.

De activa op de balans zijn voor het merendeel verbonden met dienstverleningsovereenkomsten, waardoor de risico’s beperkt zijn. Daarenboven is in de statuten een desintegratieregeling opgenomen indien een gemeente de verbintenis wenst te verbreken, waarbij onder andere de betrokken middelen tegen boekwaarde worden overgenomen.

Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd vanuit de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten en vormen geen kredietrisico.

De prijsfluctuaties van grondstoffen en commodity’s vormen een zeer laag risico, omdat de kosten of baten van de afzet één op één worden doorberekend aan de gemeenten.

Het risico voor een afwijking van het geprognotiseerde resultaat wordt beheerst via budgetten en een stringente maandelijkse of kwartaalcontrole. Waar nodig worden tijdig corrigerende maatregelen uitgezet.