> Lochem

Circulus-Berkel faciliteert de Opschoondag in Lochem, een jaarlijks terugkerende opruimactie in het voorjaar.

In Lochem is begin 2017 het uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen vastgesteld. Dit behelst een breed pakket aan maatregelen.

Om te beginnen zal in 2018 de inzamelfrequentie voor restafval naar eenmaal per vier weken gaan en zal gestart worden met gespiegeld inzamelen op vrijwillige basis. Voor het inzamelen op maat zal een separaat besluit gevraagd worden, mede gebaseerd op de ervaringen in Bronckhorst. Verder zijn veel acties en maatregelen in de buitenruimte gepland. Denk hierbij aan afvalscheiding in de openbare ruimte, optimalisering van de prullenbakken en het organiseren van zwerfafvalacties met bewoners.

Het initiatief Groene Fabriek, waarin een breed scala aan partijen participeert, heeft in 2017 meer focus aangebracht in welke activiteiten ontwikkeld worden. Het gebied de Kanaalzone is daarvoor gekozen, omdat hier de komende jaren veel te gebeuren staat en ontwikkelingen plaatsvinden. Ook zijn er enkele grote bedrijven gevestigd die energie en warmte aan elkaar kunnen leveren. De gemeente Lochem en de bedrijven in Lochem zijn breed geïnformeerd over de agenda. De gemeente en de Cleantech Regio Stedendriehoek ondersteunen dit initiatief. Dit moet in 2018 leiden tot concrete projecten en businesscases.

In 2017 is CleanWise verder uitgerold en op het voortgezet onderwijs ingevoerd. Ook zijn de eerste scholen en verenigingen gestart met Schoon Belonen.

Resultaten buitenruimte

De nieuwbouwunit BuitenRuimte is begin september 2017 opgeleverd. Het Ingenieursbureau vestigde zich daar als eerste, enkele weken later volgde de buitendienst.

In Deventer wordt al jaren door Team Monitoring de beeldkwaliteit in het grijs (vegen, onkruid e.d.) gemonitord en gerapporteerd. In 2017 is hiermee ook in Epe en Lochem gestart, in een maandelijkse ronde. De resultaten worden gerapporteerd aan de gemeenten. De bedoeling is dat het team ook in 2018 in Apeldoorn het onkruid gaat monitoren.

In november 2017 is een plan van aanpak gemaakt voor het meldingensysteem van Circulus-Berkel. Dit plan is begin december door het college van Lochem vastgesteld. Hier wordt inmiddels volop aan gewerkt. De gemeente zal in februari 2018 worden geïnformeerd over de stand van zaken.

De samenwerking met Stichting Welzijn Lochem (SWL) is verder uitgebreid voor Grondstoffen en BuitenRuimte. SWL leverde in 2017 een bijdrage aan het Uitvoeringsprogramma, door onder andere het organiseren van de bewonersparticipatie rondom CleanWise en Schoon Belonen in de omgeving van scholen en verenigingen.

In 2017 is het Buurt Onderhoudsbedrijf (BOB) verder ingebed in Circulus-Berkel. Het participatiebedrijf heeft een aantal taken gekregen nadat woningcorporatie Viverion haar vaste afname stopte. Interne taken als fietsen ophalen, werkzaamheden in de buitenruimte en nieuwe kleding zorgen dat het BOB inmiddels een volwaardig onderdeel van BuitenRuimte Lochem is geworden. Bewoners weten het BOB goed te vinden. De organisatie werd begin 2016 overgenomen van de Stichting Welzijn Lochem.

Eind 2016 kwam bestuurlijk fiat voor fase 2 van de aansluiting van de Lochemse afdeling BuitenRuimte. Fase 1 betrof de aansluiting van de operationele buitendienst in 2014. In fase 2 gaat het om zeven medewerkers. Deze projectleiders en weg-, groen- en gegevensbeheerders van Lochem werken vanaf 1 januari 2017 op het Ingenieursbureau van Circulus-Berkel. In het najaar van 2018 wordt fase 2 geëvalueerd en wordt tevens besloten of, en zo ja in welke vorm dit gecontinueerd wordt. Aan dit bureau is een nieuwe functie gekoppeld: de monitoring en bewaking van de beeldkwaliteit.

Resultaten grondstoffen

De invoering van het gedifferentieerde tariefsysteem in 2013 had tot gevolg dat Lochemers aanzienlijk minder restafval gingen aanbieden. In 2017 was het totale aanbod van restafval en grondstoffen 387 kilo per inwoner, een vergelijkbaar niveau als dat van de jaren ervoor. De hoeveelheid restafval nam verder af, terwijl de omvang van de gescheiden ingezamelde grondstoffen vrijwel gelijk bleef. In de hoeveelheden aangeboden grondstoffen deden zich geen grote veranderingen voor ten opzichte van 2016.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Lochem.

Het restafval en grof restafval namen met ruim 1 procent af naar 115 kilo per inwoner. Het nationale doel dat op maximaal 100 kilo per inwoner in 2020 is gesteld, blijft daarmee in zicht, maar de restafvalvermindering zal de komende jaren sneller moeten gaan om het doel op tijd te halen.

De apart ingezamelde grondstoffen bleven vrijwel gelijk op 273 kilo per inwoner. Vooral gft en kunststof verpakkingen lieten een toename zien, oud papier, glas en overige stromen namen af.

Het afvalscheidingspercentage is door bovenstaande ontwikkelingen nauwelijks toegenomen en op het niveau van 70 procent blijven steken. Ook hiervoor geldt dat om de nationale doelstelling van 75 procent afvalscheiding in 2020 te halen er een extra inspanning in scheiding zal moeten worden gedaan.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.