> Belanghebbenden en materialiteit

Discussie over de strategie van Circulus-Berkel tijdens de werkconferentie VerduurSamen, juni 2017.

Belanghebbenden (stakeholders) zijn van groot belang voor de organisatie. Ze beïnvloeden het beleid en bepalen mee hoe Circulus-Berkel waarde kan toevoegen.

Onze belanghebbenden

Onze belanghebbenden zijn in de eerste plaats onze acht gemeenten, die opdrachtgever en aandeelhouder zijn. Binnen deze groep belanghebbenden kan een onderscheid worden gemaakt tussen het bestuurlijk en ambtelijk apparaat met portefeuilles in de volgende domeinen: afval en milieu, openbare ruimte, werkgelegenheid, zorg en welzijn.

De inwoners van deze acht gemeenten zijn eveneens belanghebbenden: onze dienstverlening is op hen gericht. In het politieke veld zijn vooral gemeenteraden te zien als een groep stakeholders waar we een relatie mee (willen) onderhouden.

Een groeiende groep belanghebbenden wordt gevormd door lokale partijen zoals basis- en middelbare scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en organisaties die bewoners vertegenwoordigen, zoals buurtverenigingen en wijkraden.

Partners zijn er verder in het sociale domein, zoals lokale bedrijven, sociale werkvoorzienings-schappen, re-integratiebedrijven, welzijnsorganisaties en reclassering.

Binnen (en ook buiten) het werkgebied van Circulus-Berkel bevindt zich verder een gevarieerde groep marktpartijen waarmee Circulus-Berkel een zakelijke relatie onderhoudt, zoals afvalbeheerbedrijven, kringloopbedrijven, verwerkers en overige ketenpartners in zowel het domein ‘afval en grondstoffen’ als in het domein ‘openbare ruimte’.

Ook buiten deze regionale kring bevinden zich groepen belanghebbenden, met name binnen de overheid (Provincie, waterschappen, ministeries) en binnen de vakgebieden (brancheverenigingen en onderwijs).

Last but not least, zijn ook onze medewerkers – in dienst, gedetacheerd, als trajectmedewerker of als vrijwilliger – een belangrijke groep stakeholders.

Met de groei van de organisatie (taakverbreding met openbare ruimte en waardeverbreding met sociale activering en bewonersparticipatie) groeit ook het aantal stakeholders in snel tempo. Voor een deel zijn deze stakeholders goed in beeld; voor een deel is het in kaart brengen van stakeholders, het opbouwen van contacten en het beheren van relaties onderdeel van de verdere netwerkvorming die we beogen.

Materialiteit

Strategie en governance

Een onafhankelijk onderzoek is in 2016 uitgevoerd naar relevante marktontwikkelingen en hoe Circulus-Berkel daarvoor gepositioneerd is. Voor dit Onderzoek Toekomstperspectief Governance is onder meer een groep belanghebbenden geïnterviewd. Belangrijkste uitkomst is dat onze nieuwe strategie voor grondstoffen, buitenruimte en sociale activering aansluit bij toekomstige maatschappelijke behoeften. Datzelfde geldt voor de keuze voor het opbouwen van een netwerkorganisatie en het in partnerschap werken met onze gemeenten. Welke uitdagingen we in onze strategie zien, is in 2017 tijdens de werkconferentie Verduursaming besproken met een groep van ongeveer 100 belanghebbenden: wethouders, ambtenaren, raadsleden en andere betrokkenen. De uitkomsten zijn vastgelegd in de rapportage Wegwijzer Verduursaming.

Structurele inbreng en feedback van belanghebbenden

Gemeente-adviseurs, directie en vele andere medewerkers in de organisatie hebben dagelijks contact met de belangrijkste stakeholders. Daarnaast organiseert Circulus-Berkel regelmatig bezoeken, excursies en andere bijeenkomsten.

Feedback vindt ook in structurele, georganiseerde vorm plaats. Dat gebeurt via het tweejaarlijkse Klant Tevredenheids Onderzoek, dat ook in 2017 is uitgevoerd. Dit onderzoek bevat een kwantitatief deel, waar een representatieve groep burgers uit onze acht gemeenten aan heeft meegewerkt, en een kwalitatief deel, waar ambtenaren en bestuurders van onze acht gemeenten aan hebben meegewerkt. De verbeterpunten die dit onderzoek opleverde, zijn verwerkt in afdelingsactieplannen. Een samenvatting van dit onderzoek.

Actief communicatie- en mediabeleid

Via een actief communicatie- en mediabeleid zorgen we ervoor dat belangrijke thema’s regelmatig voor het voetlicht worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om thema’s die vallen binnen het kader van dienstverlenings- of resultaatovereenkomsten (service, kosten, milieu-aspecten) maar ook om gemeenteoverstijgende thema’s die van regionaal en toekomstig belang zijn. Kanalen hiervoor zijn eigen media zoals website en Waarde Magazine en print (massa-) media zoals huis-aan-huisbladen. Persmonitoring vindt op dagelijkse basis plaats.

Klachtenmanagement en feedback

De dialoog met belanghebbenden omvat ook klachtenmanagement naar aanleiding van klachten en meldingen over onze dienstverlening, onze medewerkers of ons beleid. Het merendeel hiervan komt binnen via WhatsApp, ons centrale servicenummer 0900 9552 of via het contactformulier op de website. Gemeenten ontvangen ieder kwartaal een rapportage waarin verslag wordt gedaan van het aantal en van de categorie meldingen (inzameling en ondergrondse containers). De uitbreiding in 2017 met WhatsApp voorziet in een duidelijke behoefte van bewoners.

Deelname aan netwerken

Samenwerken is een van de basisprincipes van Circulus-Berkel. Daarom nemen wij deel aan tal van regionale en ook nationale netwerken. Het doel: kennis delen en samenwerken om gezamenlijk meer te bereiken dan alleen.

Regionaal doen we dat bijvoorbeeld met de stichting Kiemt voor innovatie en nieuwe banen en lokale energiecoöperaties zoals deA, Zutphen Energie, de Groene Fabriek en Lochem Energie. Ook dragen we bij aan het initiatief voor een Cleantech Regio en het Gelders Energie Akkoord. Tot slot nemen we deel aan verschillende organisaties van bedrijven, zoals BKA Bedrijvenkring Apeldoorn, industriekring Eekterveld, Deventerkring van Werkgevers en Ondernemersvereniging Kloosterlanden.

Op nationaal niveau nemen we deel aan verschillende platforms om kennis te delen en ontwikkelingen op grotere schaal vorm te geven. Bijvoorbeeld met brancheorganisaties als de NVRD, de CROW, EVO, Branchevereniging Kringloopbedrijven en Vereniging Stadswerk Nederland.

Ook met contractpartners ROVA, GAD, Avu en Area vindt steeds meer samenwerking plaats, net als met onze collegabedrijven Avri en Twente Milieu.

Als werkgever nemen we deel aan werkgeversvereniging WENB. Daarnaast participeren we in tal van landelijke ontwikkelingen, zoals die voor het sluiten van de kringloop van kunststof via de stuurgroep Ketenakkoord Kunststof.