> Gescheiden grondstoffen

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Aangeboden gft in de regio.
Aanbod gft in de regio.

Het ingezamelde gft kent een wisselend verloop over de jaren. Dat laat zich deels verklaren uit het aanbod aan tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeenten een positief effect. De laatste jaren is er een stabiel beeld van het gemiddelde aanbod in de regio te zien.

De hoeveelheid gft die in 2017 werd aangeboden, verschilt per gemeente. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of meer gft ingezameld kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


Aanbod gft per gemeente in 2017.

Aanbod gft per gemeente in 2017.

Papier en karton

Aangeboden papier in de regio.
Aanbod papier in de regio.

Het aangeboden papier en karton wordt sterk bepaald door de economische conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier af. Daarnaast is de verwachting dat het papierverbruik van kranten en tijdschriften verder langjarig afneemt onder invloed van ICT. Karton zal toenemen, door de stijging van internetbestellingen, waardoor meer kartonnen verpakkingen verbruikt worden. De invoering van diftar of extra inzamelvoorzieningen verhoogt het inzamelresultaat van oud papier en karton.

Ook in 2017 nam het ingezameld papier en karton af van 63 naar 62 kilo per inwoner. Het gemiddelde aanbod per gemeente varieerde in 2017 tussen 55 en 74 kilo per inwoner. Of meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


Aanbod papier per gemeente in 2017.

Aanbod papier per gemeente in 2017.

Glas

Aangeboden verpakkingsglas in de regio.
Aanbod verpakkingsglas in de regio.

Het aangeboden verpakkingsglas is in 2017 met ruim 2 procent afgenomen naar gemiddeld 24 kilo per inwoner. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor specifieke producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot.

Het aanbod aan verpakkingsglas verschilt per gemeente van 22 kilo tot 31 kilo per inwoner. Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.


 

Aangeboden verpakkingsglas per gemeente in 2017.

Aanbod verpakkingsglas per gemeente in 2017.

Plastic, metaal en drankpakken (PMD)

Aanbod PMD in de regio.
Aanbod PMD in de regio.

In 2008 startten enkele gemeenten met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Alle andere gemeenten volgden snel daarna en in 2014 werd al 16 kilo per inwoner aan plastic verpakkingen ingezameld. Vanaf 2015 hebben alle gemeenten de inzameling van plastic verpakkingen uitgebreid met drankpakken en blik: het zogenoemde PMD. Daarmee werd een flinke impuls gegeven aan de gescheiden inzameling van deze materialen. Werd in 2014 nog 19 kilo aan PMD ingezameld, in 2015 was dat gemiddeld 24 kilo per inwoner en in 2016 nam dat nog eens met een vijfde toe tot 29 kilo per inwoner. In 2017 lijkt de groei af te vlakken met een toename van 7 procent naar 30 kilo per inwoner.

De aangeboden hoeveelheid PMD varieert in 2017 per gemeente van 27 kilo tot 36 kilo per inwoner. In het restafval zitten nog materialen die met het PMD meegegeven kunnen worden.


Aanbod PMD per gemeente in 2017.

Aanbod plastic, metaal en drankpakken (PMD) per gemeente in 2017.

Overige materialen

Aanbod overige grondstoffen in de regio.
Aanbod overige grondstoffen in de regio.

De hoeveelheid bij Circulus-Berkel gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar Recyclepleinen. Grote stromen zijn hout, snoeihout en e-goed. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en aanvullend beleid. De daling in 2013 houdt gelijke tred met de afgenomen totale hoeveelheid in dat jaar. In de jaren erna is dan ook weer een toename te zien, maar in 2017 volgde weer een afname van bijna 4 procent naar 54 kilo per inwoner.

Het totaal aan overige materialen dat door inwoners werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen zijn deels te verklaren uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente kunnen worden aangeboden.


Aanbod aan overige grondstoffen per gemeente in 2017.

Aanbod aan overige grondstofstromen per gemeente in 2017.

BEST-tas, textiel en e-goed

In 2016 hebben zeven gemeenten de BEST-tas ingevoerd, alleen de gemeente Epe niet, maar deze zal in 2018 in een beperkt gebied van de gemeente een proef doen. De invoering van de tas waarmee boeken, e-goed, speelgoed en textiel ingezameld kan worden verschilt per gemeente. Zo worden de tassen in twee gemeenten eens in de twee weken opgehaald, in drie gemeenten zes keer per jaar en in twee gemeenten vindt er op drie momenten in het jaar inzameling plaats. De materialen uit de BEST-tas worden door drie kringloopbedrijven in de regio gesorteerd waarmee sociale werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ook bij de verdere verwerking – bijvoorbeeld van e-goed en textiel – wordt gebruik gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aangeboden BEST-tassen tot en met 2017
Aangeboden BEST-tassen tot en met 2017.

In 2017 zijn 29.580 tassen ingezameld, totaal 209 duizend kilo. Textiel neemt met 39 procent het leeuwendeel in van de BEST-tas gevolgd door e-goed met 25 procent. Gemiddeld bevat een tas in 2017 verder 12 procent aan boeken en 3 procent aan speelgoed. Het restant, 19 procent, heeft geen waarde of is een ander soort materiaal of product. Het doel van de BEST-tas is onder andere om extra materialen in te zamelen bovenop de reguliere inzamelmiddelen. Die extra groei is ook in 2017 gerealiseerd. Zo is door de BEST-tas 4,1 procent meer gescheiden textiel ingezameld en 2,7 procent e-goed.

De resultaten en ervaringen in het tweede jaar van de BEST-tas laten zien dat er veel bereikt kan worden, maar dat er ook nog veel verbeterd moet worden aan dit nieuwe inzamelmiddel. Het aantal ingeleverde tassen is met 44 procent teruggelopen ten opzichte van het introductiejaar. Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste is sinds de integrale verspreiding bij de introductie van de tas geen verspreiding meer geweest onder niet-gebruikers van de tas, alleen huishoudens die een tas inleverden of aanvroegen kregen een nieuwe tas. We zien daardoor dat het aantal deelnemers af neemt. Daarnaast is de logistiek waarmee een nieuwe tas wordt aangeboden voor verbetering vatbaar. Veel deelnemers vinden dat te lang duren. Daarnaast zijn er nog verschillende andere verbeterpunten die eveneens per gemeente kunnen verschillen. Ondanks de tekortkomingen is 68 procent van de deelnemers tevreden. Slechts 15 procent is ontevreden over de BEST-tas zo blijkt uit een tevredenheidsonderzoek in 2017. 

Percentage deelnemende huishoudens tot en met 2017

Percentage deelnemende huishoudens tot en met 2017.