> Samenvatting 

Activiteiten in de openbare ruimte nemen toe.

Circulus-Berkel werkt structureel aan de ontwikkeling van de regionale circulaire economie. Op alle vier pijlers waar we maatschappelijk aan willen bijdragen, hebben we in 2017 resultaten geboekt: minder restafval en meer grondstoffen, ontwikkelingen in de activiteiten in buitenruimte, meer sociale werkgelegenheid, verdere ontwikkeling in bewonersparticipatie en excellente prestaties.

De meest in het oog springende resultaten op een rij:

Milieuwinst

Het percentage afvalscheiding steeg van ruim 69 procent in 2016 naar 70 procent in 2017.

Sociale werkgelegenheid

Het aandeel sociale werkgelegenheid steeg van 387 in 2016 naar 414 in 2017, een stijging van 7 procent.

Bewonersparticipatie

Het aantal basisscholen dat meedoet aan ons afvalscheidings- en zwerfvuilprogramma CleanWise is verder uitgebreid van 67 basisscholen in 2016 naar 79 in 2017. We zijn gestart met twee middelbare scholen, waardoor het totaal aantal deelnemende scholen op 81 staat.

Excellente prestaties

Klanten geven ons een 7,4 voor onze dienstverlening, waarmee we de tevredenheid op peil hebben gehouden in vergelijking met het resultaat uit het tevredenheidsonderzoek uit 2015.

Mijlpalen

 

- Textielsorteercentrum

Belangrijke mijlpaal is het besluit om een regionaal textielsorteercentrum op te zetten. De acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel ervoor hebben gekozen het ingezamelde textiel uit hun gemeenten regionaal te laten sorteren en verantwoord te laten verwerken met inzet van sociale werkgelegenheid. In mei 2017 is hiervoor een aanbestedingsprocedure gestart. Hieruit is Leger des Heils ReShare als partner uit de bus gekomen. Die zal voor de gemeenten in Deventer een textielsorteercentrum opzetten voor herdraagbaar en niet-herdraagbaar textiel. Deventer Werktalent zorgt voor de invulling van de 25 banen die hiermee gemoeid zijn. De opzet en samenwerking is baanbrekend voor Nederland.

- Nieuwe locaties

We hebben geïnvesteerd in locaties met het oog op de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze dienstverlening aan burgers. Een aantal onroerendgoedprojecten werd in dat kader voltooid of in gang gezet. Het Recycleplein in Doesburg kon in gebruik worden genomen, evenals de nieuwbouw voor de unit Buitenruimte in Lochem. Beide projecten zijn binnen budget en binnen de tijd gerealiseerd. Daarnaast is de aanbesteding gestart van het grootste onroerend goed project van Circulus-Berkel tot nu toe: het Clean Tech Center in Deventer, waarin al onze brengvoorzieningen worden geïntegreerd en ook Het Deventer Groenbedrijf gehuisvest zal worden.

Stakeholdersdialoog

Duurzaam en verantwoord werken vraagt om een intensivering van de dialoog en samenwerking met onze stakeholders. Dat geldt zowel binnen de organisatie (naar elkaar toegroeien van units) als daarbuiten, met externe partners.

Deze verslaglegging maakt deel uit van deze structurele stakeholdersdialoog: we leggen verslag van wat onze stakeholders van belang vinden op milieu-, economisch en sociaal gebied en vertalen de resultaten in waardecreatie volgens de actuele norm GRI Core.