> Kwaliteitsbeleid

Veiligheidsbewustzijn is een onderwerp waaraan actief gewerkt wordt.

Unitplannen

In 2017 is veel aandacht besteed aan de planvorming voor de units. Op basis van de kaderbrief van de directie hebben de unitleiders gezamenlijke thema’s vastgesteld die hebben geleid tot doelstellingen per unit. Deze zijn vastgelegd in een unitplan per unit en in een gezamenlijk plan van alle unitleiders. Deze plannen worden uitgevoerd en bewaakt binnen de plan & control-cyclus.

Interne audits

De interne procesgang wordt getoetst door het interne auditteam. In 2017 is er wat verloop geweest, maar intussen is het team met vier nieuwe auditoren weer op sterkte. De interne audits zijn grotendeels volgens planning uitgevoerd en de verbeterpunten zijn door de leidinggevenden beoordeeld en indien nodig opgepakt. De jaarlijkse bijeenkomst van het interne auditteam is in 2017 besteed aan een training observatie. Zo objectief mogelijk waarnemen en zorgvuldig terugkoppelen zijn belangrijke vaardigheden voor een auditor.

Certificatietrajecten

De jaarlijkse herhalingsaudit op de ISO 9001:2015-norm pakte ook in 2017 weer positief uit. Verder was er goed nieuws voor kringloopbedrijf Stilema: zij kregen het keurmerk BKN uitgereikt. Ook CIBAS is getoetst. Dit onderdeel van het bedrijf heeft een certificatietraject op basis van ISAE 3000 gedaan en ontving een positieve assuranceverklaring. Dit is een verklaring van de integriteit van de procesgang.

Kwaliteitsprojecten

In het afgelopen jaar zijn een aantal procesoptimalisaties gerealiseerd. Zo heeft bijvoorbeeld een werkgroep, waarbij ook een mentorchauffeur is betrokken, het proces verwerking van schades in kaart gebracht en verbeterd. Het doel daarvan is onder andere om inzicht te krijgen in typen schades, om zo te kunnen sturen op het voorkomen daarvan. Ook is het project AVG van start gegaan. In mei 2018 moet de onderneming voldoen aan de verbeterde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit gaat over de correcte omgang met privacygevoelige gegevens.

KAM-meerjarenplan

Het KAM-meerjarenplan 2018-2020 is in 2017 voorbereid. Dit plan is gebaseerd op de Veiligheidsladder. Dit is een instrument om het veiligheidsbewustzijn in een onderneming te meten en te sturen. De directie wil in 2020 op trede drie van de veiligheidsladder zijn beland, de acties in het KAM-meerjarenplan zijn daarop gericht.