> Apeldoorn

Inzameling tijdens het grote evenement Serious Request, december 2017.

In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het nieuwe beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ vastgesteld. Centraal in het plan staat een verdere reductie van restafval en verhoging van het volume aan grondstoffen. Na de succesvolle proeven in de wijken Osseveld en Woudhuis met gespiegeld inzamelen, zal dit systeem in de komende twee jaar in de gehele gemeente worden ingevoerd.

Fasegewijs wordt de grijze container voor restafval vervangen door een container voor PMD. De verwachting is dat eind 2018 de helft van de gemeente is overgegaan op gespiegeld inzamelen. De uitrol in de andere helft volgt in 2019.

Het afgelopen jaar is bij hoogbouw de inzameling van PMD in zakken vervangen door containers.

Als proef is in 2017 de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal gestart. Mensen die zich voor de proef hadden aangemeld, kunnen terecht bij de vijf speciaal daarvoor geplaatste ondergrondse containers. Landelijk zijn de mogelijkheden naar verwerkingsmethoden voor luiers, anders dan verbranden bij restafval, nog in ontwikkeling. Ter voorbereiding daarop heeft de proef als doel ervaring op te doen met het inzamelen van luiers, de bereidheid van inwoners en de kwaliteit van deze stroom te monitoren. Er zijn veel enthousiaste aanmeldingen gekomen voor deelname aan de proef. De evaluatie zal in 2018 plaatsvinden.

In overeenstemming met het Recycleplan zijn per 1 januari 2018 de openingstijden van het Recycleplein in Apeldoorn op zaterdag verruimd. Van alleen de ochtend is de brengvoorziening nu voor de inwoners tot half vijf open. Daarnaast mogen inwoners nu 400 kilo gratis grof afval brengen.

In mei 2016 is de BEST-tas ingevoerd in Apeldoorn. De tas wordt huis aan huis ingezameld door medewerkers van Werkbedrijf Lucrato (voorheen Felua). De inhoud wordt gesorteerd in samenwerking met kringloopbedrijf Foenix. Ten opzichte van andere gemeenten is de deelname aan de BEST-tas in Apeldoorn vrij gering. Met het nieuwe inzamelmiddel wordt doorgegaan, maar het inzamelconcept – dat pas twee jaar oud is – moet nog verder ontwikkeld worden en beter afgestemd op wensen en behoeften. Overigens wijzen wij inwoners er ook op dat zij afgedankte spullen kunnen inleveren bij verschillende verenigingen en charitatieve organisaties.

Evenals in 2016 zamelden Apeldoornse verenigingen in het kader van Schoon Belonen ook in 2017 blikjes en flesjes gescheiden in en zullen dat ook in 2018 doen. De pilot heeft tot doel zwerfafval te bestrijden, retourstromen te bevorderen via beloning en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Circulus-Berkel was niet bij de opzet van de proef betrokken, maar regelde wel de afvoer van de blikjes en flesjes.

Eind 2017 zijn de ondergrondse containers van de gemeente Apeldoorn overgenomen. Het beheer van deze brengvoorzieningen wordt ingepast in de vaste structuur die we ook voor andere gemeenten uitvoeren.

Resultaten buitenruimte

Voor de gemeente Apeldoorn verzorgen wij ook verschillende activiteiten in de buitenruimte, zoals marktreiniging, vegen, onkruidbestrijding, kolkenzuigen, gladheidsbestrijding en een calamiteitendienst. Voor deze activiteiten is in 2017 een nieuwe resultaatovereenkomst met de gemeente afgesloten.

De onkruidbestrijding moet op een andere leest worden geschoeid, nu chemische bestrijding met glyfosaat niet meer is toegestaan. In 2017 heeft Circulus-Berkel een voorstel aan de gemeente aangeboden met twee opties. Een via mechanische bestrijding en de andere met inzet van sociale arbeid. In 2018 zal naar verwachting hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Samen met de gemeente Apeldoorn heeft Circulus-Berkel het transport en de verwerking van groenstromen aanbesteed.

Een belangrijk evenement in 2017 was Serious Request, waarbij wij hebben ondersteund met de reiniging en het schoonhouden van het terrein.

Ook arbeidsparticipatie en activering is in Apeldoorn doorgezet. Voor mensen met verslavingsproblematiek verzorgen wij sinds 2013 activeringsprojecten. In 2017 hebben in samenwerking met Omnizorg, veeggroepen bepaalde straten en terreinen (handmatig) schoongehouden. Daarnaast kent Apeldoorn ook het straatvegersproject dat ook in 2017 is voortgezet. 

Resultaten grondstoffen

In 2017 boden de inwoners van Apeldoorn gemiddeld 430 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Dat is de kleinste hoeveelheid sinds 2000 en 2 procent minder dan in 2016. In zeventien jaar is de ingezamelde hoeveelheid met ruim 22 procent gedaald, vooral door invoering van diftar (2004). Verder zette de ombuiging naar meer grondstoffen en minder restafval ook het afgelopen jaar door. Voor het overige waren er geen opvallend grote veranderingen in de ingeleverde hoeveelheden.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Apeldoorn.

Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Apeldoorn.

 

Ontwikkeling scheidingspercentage in Apeldoorn.Het restafval en grof restafval nam met 5 procent af naar 144 kilo per inwoner. Daarmee nam deze afvalstroom voor het elfde opeenvolgende jaar af. Ook de gescheiden aangeboden grondstoffen namen af en wel met 1 procent. Daardoor nam het scheidingpercentage maar met een procentpunt toe tot ruim 66 procent. De nationale doelstelling voor 2020 is 75 procent afvalscheiding.

De afgelopen jaren is het scheidingspercentage aanzienlijk gestegen. De toename begon in 2009 met de invoering van het nultarief voor gft. Ook werd toen een aanvang gemaakt met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Inmiddels wordt 27 kilo aan PMD per inwoner ingezameld, 8 procent meer dan in 2016. Daarnaast is in 2017 voor het eerst piepschuim gescheiden ingenomen. In gewicht gemiddeld 100 gram per inwoner, maar in volume is dat toch een aanzienlijke omvang.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.