> Financieel

Voorbereidingen in 2017 voor de wijziging in Lochem met de papierinzameling. Verenigingen en scholen zamelen samen vanaf 2018 met Circulus-Berkel papier in. Een veiliger manier van inzamelen met een hogere opbrengst is het doel.

Klantgemeenten

Circulus-Berkel is een publieke onderneming zonder winstoogmerk. De aandeelhouders zijn de acht gemeenten waarvoor wij onze diensten tegen kostprijs verrichten. Voor het pakket van te leveren diensten en de bijbehorende prijs sluiten wij langjarige resultaatovereenkomsten met iedere klantgemeente. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd en eens in de drie jaar vindt een herijking plaats. Dat gebeurt in 2018 over de tarieven in 2017. De resultaten daarvan zullen worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten van 2019. Tegelijkertijd zal gekeken worden naar een structuurwijziging van de overeenkomsten, onder andere door de prestatieafspraken op grondstoffen, buitenruimte en sociaal meer geïntegreerd te laten samenvallen.

De kosten en opbrengsten voor de afzet van afval en grondstoffen worden één op één verrekend met de gemeenten. De hoogte van de doorbelasting neemt af, omdat steeds minder te verwerken afval wordt afgezet en meer grondstoffen voor hergebruik worden aangeboden. Door de directe doorbelasting heeft dit geen effect op het resultaat van Circulus-Berkel.

Jaarrekening

Circulus-Berkel B.V. is een in Apeldoorn gevestigde besloten vennootschap met activiteiten die voornamelijk bestaan uit het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen voor het verwijderen, (doen) inzamelen en verwerken van afvalstoffen, reiniging, gladheidsbestrijding, werkzaamheden op het gebied van andere milieuvelden, alsmede het beheer van openbare ruimte en sociale arbeidsactivering. De jaarrekening 2017 betreft een geconsolideerde jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en is opgemaakt in euro.

Door de toename van de activiteiten is de omzet in 2017 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het resultaat is licht gedaald, maar beduidend beter dan gebudgetteerd. In het jaarverslag zijn de niet-publieke activiteiten geconsolideerd van dochteronderneming CiRec. Deze activiteiten zijn in aard en omvang vergelijkbaar met het resultaat van 2016. Als publieke onderneming leveren wij alleen diensten aan private partijen als er een overschot aan middelen of capaciteit is.

Zoals voorzien neemt het balanstotaal toe vanwege de investeringen die zijn gedaan of in voorbereiding zijn. Het nieuwe Clean Tech Center in Deventer vormt daarbij de grootste investering met 12,7 miljoen euro. De investeringen worden extern gefinancierd door de BNG waar een leningsovereenkomst mee is afgesloten en onder dekking van de vergoedingen die via de overeenkomsten met gemeenten worden afgesproken.

Statutair streven wij naar een solvabiliteit van 25 procent. Net als in voorgaande jaren zal door verhoging van het balanstotaal een deel van het resultaat aangewend worden voor het op niveau houden van het eigen vermogen. Daarbij anticiperen wij langjarig op komende ontwikkelingen.

Circulus-Berkel gebruikt enkele financiële instrumenten voor een goede bedrijfsvoering en deze zijn in de balans opgenomen. De reële waarde van de meeste van die instrumenten – waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden – benadert de boekwaarde ervan.

We handelen niet in derivaten en we gebruiken vastgestelde richtlijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. Zou desondanks een tegenpartij haar betalingsverplichting niet kunnen nakomen, dan blijft de schade beperkt tot de marktwaarde van het betreffende financiële instrument.

Leningen kennen een vast rentepercentage over een langere looptijd en worden tot het einde van de looptijd aangehouden. Beheersing van rentefluctuatie is dus niet nodig.

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van wezenlijke invloed zijn op het jaarverslag 2017.

Financiële kengetallen

 

Circulus-Berkel B.V. 

 

2017

2016

Netto-omzet   47.405.000 43.648.000
Bedrijfsresultaat   2.565.000 2.598.000
Balanstotaal Eigen Vermogen (x 1 miljoen euro)   12,9 11,6
Balanstotaal Voorzieningen (x 1 miljoen euro)   2,5 2,4
Balanstotaal (x 1 miljoen euro)   45,0 37,9
Kostprijs van de omzet   29.267.500 29.267.500
Gemiddelde debiteurensaldo (1 jan - 31 dec)   704.750 700.500
Gemiddelde crediteurensaldo (1 jan - 31 dec)   7.338.000 5.984.500